آخرین اخبار اجرای تعرفه های درمانی سال 95 در سیستم HIS با نظارت واحد فناوری اطلاعات و سوپروایزر HIS انجام شد  جهت دریافت فایل اینجا را کلیک کنید

 

 

ابلاغ سنجه های اعتبار بخشی سال 95 به بخش های مرتبط انجام شد جهت دریافت فایل اینجا را کلیک کنید

 

 

اجرای تعرفه های درمانی سال 96 در سیستم HIS  با نظارت واحد فناوری اطلاعات و سوپروایزر HIS انجام شد جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید


< >