كارگزيني

1394/7/28 0:0

معرفی واحد کارگزینی1-     نام و نام خانوادگی مسئول بخش/واحد:

عبدالکریم روغنی
 
2-    تعداد پرسنل به تفکیک رسته و شغل:

1نفر - كارشناس حسابداري  1 نفر کارشناس مدیریت
 
 
3-   شرح وظایف و نوع خدمات بخش /واحد:

1-بررسی و تهیه کلیه احکام کارگزینی طبق برنامه های رشد و قانون مدیریت خدمات کشوری
2-اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل
3-پاسخگویی به مکاتبات اداری
4- اجرای صحیح ارزشیابی سالیانه کارکنان وانجام کلیه امور اداری مربوطه
5-اجرای طرح مسیر ارتقا شغلی پرستاران و متصدیان مشاغل بهداشتی و درمانی و کارشناسان ستادی
6-انجام کلیه امور بازنشستگی کارکنان
7-انجام امور مربوط به مرخصی کارکنان
 
  
 
 
4-    توصیه ها و راهنمایی های لازم به مراجعین:
 
مراجعین واحد کارگزینی بیشتر کارکنان شاغل در بیمارستان می باشند که راهنمائی های لازم در خصوص امور اداری و کارگزینی حضوری و تلفنی به همه افراد ارائه می گردد.
5-    تجهیزات بخش:

1 كامپيوتر پرينتر
6-    افتخارات بخش /واحد:

مستقل شدن واحد کارگزینی بیمارستان از شبکه بهداشت و درمان از دی ماه 1389تا کنون

کلمات کلیدی:
كارگزيني    

تاریخ بروز رسانی:   10 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >