مقررات آموزش

1394/7/26 0:0

واحد آموزش بيمارستان


 مسئول آموزش : محبوبه اکبری صدیق

مدرك تحصيلي : كارشناس پرستاري

مقررات آموزشي

تكميل فرم توسعه فردي جهت پرسنل جديدالورود با نظارن سوپروايزر آموزشي و جهت ساير پرسنل با نظارت مسوول بخش
ضرورت شركت در دوره هاي آموزشي مصوب بيمارستان در طي سال
شركت در جلسات آموزشي بخش هاي مرتبط و كنفرانس هاي ماهيانه بخش و فعاليت در تهيه مطالب برد آموزشي
انجام ارزيابي اوليه از پرسنل جديدالورود بر اساس چك ليست موجود  و اقدامات اصلاحي لازم
ارزيابي توانمندي پرسنل بخش هاي درماني بر اساس چك ليست موجود  حداقل سالي يكبار و انجام اقدامات اصلاحي

 شركت در كارگاههاي آموزشي احيا و آشنايي با تجهيزات پزشكي

 

ضرورت شركت در دوره هاي آموزشي چون اطفا حريق، مديريت بحران ، احيا پيشرفته ، و آشنايي با تجهيزات پزشكي حداقل سالي يكبار
انجام آزمونهاي پره تست و پست تست بعد از برگزاري هر دوره (صدور گواهي منوط به كسب نمره حداقل 60 از آزمون پست تست مي باشد)

ثبت دوره آموزشي بعد از انجام پست تست با شرط_( كسب حداقل نمره 60) در نرم افزار آموزشي  

 

 

                                برنامه های جاری واحد آموزش ضمن خدمت کارکنان بیمارستان بقیه ا... دیلم ( سالیانه

 

1.            ـ تنظیم برنامه عملیاتی سالیانه - فروردین ماه

 

2.            ـ تشکیل و یا تکمیل پرونده آموزشی کارکنان-درطول سال

 

3.     ـ تهیه تقویم آموزشی دوره های آموزشی مصوب و غیرمصوب بیمارستان و ارسال آن به بخشهای درمانی –اردیبهشت ماه

 

4.     -تشکیل کمیته آموزش به صورت ماهیانه با حضور مسوولین بخش ها، رابطین آموزشی ،سوپروایزر های بالینی (صورت نیاز) و مدیر دفتر پرستاری –در طول سال

 

5.     - ارسال فرم خام نیاز سنجی دوره های آموزشی   پرسنل قبل ازبرگزاری دوره ها از واحد آموزش به بخشهای درمانی و تکمیل فرم نیازسنجی توسط مسوول هر بخش و ارائه فرم تکمیل شده به واحد آموزش جهت پیش بینی دوره های آموزشی –فروردین ماه

 

6.     ـ تکمیل فرم پیش بینی دوره جهت هر یک کارکنان در طول سال توسط سوپروایزر آموزشی ( براساس نیازسنجی های انجام شده توسط مسوول هر بخش و فرم توسعه فردی و آزمونهای توانمندی ) و ارائه فرم تکمیل شده پیش بینی دوره ها به مسوول هر بخش جهت اطلاع رسانی به پرسنل و برنامه ریزی مناسب جهت حضور وی در کلاس های آموزشی و بایگانی فرم در پرونده پرسنلی –اردیبهشت ماه

 

7.     ـ توزیع فرم توسعه فردی برای کارکنان در سطوح مختلف و   نظارت بر نحوه تکمیل فرم های توسعه فردی پرسنل هر بخش - فروردین ماه

 

8.     ـ اجرای برنامه آزمونهای توانمندی کلیه کارکنان در طول سال و انجام اقدامات اصلاحی ( تدوین برنامه زمانی آزمونهای توانمندی جهت کلیه بخش ها توسط واحد آموزش در اردیبهشت ماه و اجرایی شدن برنامه با همکاری مسوول هر بخش -در طول سال

 

9.            ـ ارائه بازخورد آزمونهای توانمندی به مدیر خدمات پرستاری( گزارش به صورت ماهیانه )-در طول سال

 

10.        ـ اجرای برنامه آزمونهای توانمندی پرسنل جدیدالورود در هر بخش طبق فرایند موجود- در طول سال

 

11.   ـ اجرای دوره های آموزشی مصوب و غیرمصوب بیمارستان در طول سال (حداکثر 2 دوره و حداقل 1 دوره در هفته )-در طول سال

 

12.   ـ اطلاع رسانی کلاس های آموزشی (لیست کلاس ها ی آموزشی هر ماه در اواخر ماه قبل تنظیم و به بخش ها ارسال می گردد به انضمام اطلاع رسانی هر کلاس حداقل یک هفته قبل از برگزاری دوره در سایت بیمارستان و بردهای آموزشی -در طول سال

 

13.        ـ بررسی تجهیزات آموزشی ( سالن، ویدئو ،پروژکتور، وایت برد 2روز قبل از برگزاری دوره- در طول سال

 

14.   ـ اجرای پیش آزمون قبل از برگزاری دوره های آموزشی مصوب و پس آزمون در همان روز یا حداقل یک هفته بعد از پایان دوره – در طول سال

 

15.   ـ جمع بندی لیست حضور و غیاب پرسنل در کلاس های آموزشی هر 2 هفته و ارسال آن به دفتر پرستاری-در طول سال

 

16.   ـ ثبت دوره های آموزشی مصوب در نرم افزار آموزشی بعد از پایان پس آزمون هر دوره ( در مورد دوره های مهارتی بعد از انجام آزمون عملی که حداقل یک ماه بعد از پایان دوره انجام می گیرد. )-در طول سال

 

17.   ـ تهیه خلاصه و نکات کاربردی و مهم دوره های آموزشی مصوب حداکثر 5 روز بعد از پایان دوره توسط سوپروایزر آموزشی و ارسال آن به بخش مربوطه و بایگانی مطالب در کاردکس آموزش -در طول سال

 

18.   ـ ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی مهارتی حداقل 1 ماه و حداکثر 2 ماه بعد از پایان دوره طبق   چک لیست توسط سوپروایزر آموزشی ، سوپروایزر بالینی ،مسئول یا رابط آموزشی بخش-در طول سال

 

19.   ـ صدور گواهی داخلی جهت پرسنل ساعتی طبق فرمت گواهی داخلی بیمارستان با تأیید ریاست بیمارستان و واحد آموزش-در طول سال

 

20.   ـ پیگیری جهت حضور کارکنان در دوره های آموزشی خارج از بیمارستان طبق فرایند موجودو براسا س نیازسنجی انجام شده –در طول سال

 

21.   -هماهنگی و برنامه ریزی جهت حضور کلیه پرسنل کادر پرستاری و مامایی در سمینارها و همایش های مرتبط با آنها- در طول سال

 

22.        ـ اجرای مانورهای آموزشی برحسب نیاز در کلیه بخش های بیمارستان برحسب نیاز و ضرورت- در طول سال

 

23.   ـ پایش و ارزیابی نحوه اجرا استانداردهای خدمات پرستاری در کلیه بخش های درمانی براساس چک لیست توسط سوپروایزر آموزشی و سوپروایزرهای بالینی -در طول سال

 

24.   -برگزاری دوره های آموزشی تئوری و عملی احیا پیشرفته (بزرگسالان و نوزادان) به طور جداگانه برای رده های مختلف کادر پرستاری ، مامایی و پزشکی -در طول سال

 

25.   برگزاری دوره های آموزشی آموزش ونتیلاتور و الکتروشوک (تئوری و عملی) برای رده های مختلف کادر پرستاری ،مامایی و کادر پزشکی – در طول سال

 

26.        برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با داروهای ترالی اورژانس جهت کلیه پرسنل بخشهای درمانی- در طول سال

 

27.   -تهیه پمفلت،پوستر،جزوات آموزشی،کاردکس های آموزشی و دستورالعملهای آموزشی جهت کلیه بخشهای درمانی با همکاری رابط آموزشی هر بخش- در طول سال
 
 

 

امکانات آموزشی:

·         امکان شرکت کارکنان در سمینارها، کنگره­ها و بازآموزی های خارج از بیمارستان

 

·         برگزاری دوره­های مدیریتی برای مسئولین واحدها و سرپرستاران مرکز

 

·         اختصاص بودجه به صورت سالانه جهت خرید کتب علمی در اختیار واحد آموزش

 

·         دوره­های آموزشی برای کارکنان متناسب با نیاز سازمان و نیاز فردی (حداقل 40 ساعت آموزشی در سال)

 

·         تهیه و چاپ پمفلت­های آموزشی در خصوص بیماریها، جهت اطلاع­رسانی به بیماران و مراجعان به بیمارستان

 

کلمات کلیدی:
مقررات.آموزش    

تاریخ بروز رسانی:   2 تير 1403

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >