فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 29

12
شمارهعنوانتاریخ صدور
اطلاعيه جذب نیروی شرکتی کارشناس آزمایشگاه 1399/3/3
برنامه آموزشی پرسنل درمانی و اداری مهر ماه 97 1397/7/3
برنامه آموزشی پرسنل درمانی شهریور 97 1397/6/6
برنامه آموزشی پرسنل درمانی مرداد 97 1397/5/12
برنامه آموزشی پرسنل اداری و درمانی آذر 96 1396/8/27
برنامه آموزشی پرسنل درمانی و اداری آبان 96 1396/7/28
برنامه آموزشی پرسنل اداری و درمانی مهر ماه 96 1396/6/29
گزارش نویسی پرستاری و مامایی و موارد قانونی آن در سال 96 1396/4/11
مدارک لازم جهت بیماران تصادفی در زمان پذیرش 1396/2/4
مدارک لازم بیمه شدگان بانکها ، کمیته امداد ، صنعت نفت ، سربازان نیروهای مسلح 1396/2/4
برنامه آموزشي آبان ماه 95 پرسنل درمان 1395/8/22
برنامه آموزشي مهر ماه 95 پرسنل درمان 1395/6/31
برنامه آموزشي شهریور ماه 95 کارکنان 1395/6/25
آزمون توانمند تفسیر گازهای خونی جهت کارشناسان درمانی 1395/4/30
دوره آموزشی کنترل خشم و استرس در نظام درمان جهت کارشناسان 1395/4/27
دوره آموزشی محاسبات داروئی جهت کلیه پرسنل کادر درمان 1395/2/28
آزمون توانمند سازی پرسنل درمانی با محوریت محاسبات داروئی ترالی اورژانس 1395/2/28
دوره آموزشی آشنایی با سیستم HIS جهت پرسنل جدید الورود 1395/1/30
برنامه آموزشي بهمن ماه 94 پرسنل بيمارستان 1394/11/6
اطلاعيه آموزشي ضمن خدمت کارکنان 1394/11/6
12
 
< >